Březen 2018

Uzavírka dolní části Bráfovy ulice bez výlukových jízdních řádů, rozpory v objízdných trasách a předpokládaná zpoždění

27. března 2018 v 0:00 Mimořádnosti v provozu
Kurzívou přepisuji sdělení vydané 26. 3. 2018 na oficiálních stránkách www.doprava-trebic.cz:

V termínu od 3. 4. 2018 přibližně do 31. 10. 2018 bude uzavřena část ulice Bráfova. Autobusy městské dopravy pojedou po náhradních trasách, bude ale zachována obsluha všech zastávek v pořadí a časech dle aktuálně platných jízdních řádů.

Z Karlova náměstí ve směru Nemocnice/Nádražní budou linky 1, 10 a 14 vedeny ulicemi Smila Osovského a Kateřiny z Valdštejna. Linky 4 a 13 z Komenského nám. pojedou přes Masarykovo nám. a ulice Bedřicha Václavka, Smila Osovského a Kateřiny z Valdštejna.

Od Nemocnice/Železniční stanice ve směru na Karlovo nám. budou linky 1 a 13 vedeny ulicí Jungmannovou, linky 4, 10 a 14 ulicí Husovou a Jungmannovou (linky 4 a 13 pak pokračují přes Masarykovo a Komenského nám.). Spoj linky 13 s odjezdem z Karlova náměstí v 5:35 bude po dobu uzavírky uspíšen na 5:30. Cestujícím se omlouváme za případná zpoždění na náhradních trasách.

Několik poznatků:
- Představitelé městského úřadu tedy tuší/vědí, že autobusy na objízdných trasách (a nejen tam) budou nabírat zpoždění, ale jízdní doby tomu uzpůsobeny nebudou. Zajímavý alibismus.

- Toto vymezení objízdných tras MHD již neobsahuje chybu, které se městský úřad dopustil na svých stránkách o uzavírkách, kde tvrdil, že Linka 13 bude vedena ulicemi Nádražní, Jungmannova, Bedřicha Václavka, Masarykovo náměstí, Komenského náměstí, Karlovo náměstí a dále v původní trase (aneb na městském úřadě nevěděli, že linka č. 13 končí jízdu na Karlově náměstí?).

- Uvedené objízdné trasy jsou v rozporu s tím, co v únoru 2018 tvrdil v tomto "článku" vedoucí odboru dopravy městského úřadu, a to že Městské autobusy, které projížděli terminálem (...) budou se muset na terminálu otočit a vracet se k nemocnici, aby mohli odbočit z Bráfovy třídy k zimnímu stadionu na ulici Kateřiny z Valdštejna. Pokud pojedou z Nádražní dolu, tak neodbočí doleva.Městský úřad schválil (s téměř 13měsíční zpětnou účinností!), že minibusy mohou jezdit i na vybraných spojích linek č. 10/11/13/14

21. března 2018 v 19:00 Postřehy z optimalizace MHD
Jak jsem již psal v tomto článku, tak Městský úřad Třebíč po celý rok 2017 i počátkem roku 2018 nebyl schopen zařídit, aby dopravce dodržoval smluvní ustanovení, dle kterého mohou být minibusy v denní době do 20 hodin nasazeny pouze na spoje linek č. 12 a 31.

Na sklonku ledna 2018 schválil městský úřad dodatek, v němž je (kromě navýšení úhrady za MHD) k původnímu textu Dopravce je oprávněn realizovat službu prostřednictvím Minibusů pouze na linkách 12, 31 a na ostatních linkách po 20. hodině přidán nový text (vyznačen tučně):

Dopravce je oprávněn realizovat službu prostřednictvím Minibusů pouze na turnusech číslo 310, 430, prázdninových turnusech číslo 58, 65, na linkách 12, 31 a na ostatních linkách po 20. hodině(...) Turnusy 58, 65, 310 430 se stávají přílohou č. 1 Dodatku. (...) Toto ustanovení je účinné od 1.1.2017 (...)

Viz screen z dodatku + z přiložených turnusů č. 310, č. 430, č. 58 a č. 65. Tyto turnusy přesně odpovídají spojům, na které minibusy skutečně jsou (a byly i po většinu roku 2017) nasazovány.

Jinými slovy - dopravce dostal od městského úřadu "zpětný pardón" - s téměř 13měsíční (!) zpětnou (!) účinností. Městský úřad tím vlastně sděluje "nikdy jste nic neporušili, protože my jsme po vás nasazování autobusů standardní velikosti (nejen) na předmětné spoje linek č. 10, 11, 13 a 14 vlastně ani nikdy nepožadovali"... Neuvěřitelné.

Nadále zůstává v platnosti i otázka, kam se ztrácí onen finanční rozdíl mezi náklady na provoz autobusu standardní velikosti vs. na provoz minibusu na uvedených spojích MHD.

Městský úřad se "nepochlubil" dodatkem z 1/2018, dle kterého může úhrada za MHD vzrůst až o 5,7 mil. Kč ročně

15. března 2018 v 7:00 Postřehy z optimalizace MHD
Ani po třech měsících od chvíle, kdy městský úřad oznámil, že "nechce stávku řidičů", neobjevila se od tohoto úřadu žádná další zpráva o tom, jakým způsobem tedy bylo s dopravcem dojednáno navýšení úhrady (pokrývající právě navýšení mezd řidičů) za provoz MHD.

Bohužel, i v tomto případě městský úřad zamlčel (na svých stránkách www.trebic.cz i na svém FB profilu), že již na sklonku ledna 2018 dojednal s dopravcem tzv. 4. dodatek k (oné 8leté "vysoutěžené") smlouvě, v němž je (kromě jiného) uvedeno:

Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 3 Smlouvy - "Nabídka dopravce - nabídková cena" (...) se pro období od 1.1.2017 do 31.12.2017 zvyšuje v položce "Náklady na mzdy řidičů včetně odvodů" o částku 0,78 Kč/1 Vozokm... čili úhrada za rok 2017 se navyšuje o necelých 700 000 Kč (0,78 Kč krát necelých 900 000 km ujetých za rok).

Jenže - pro další roky může úhrada městského úřadu za třebíčskou MHD vzrůst výrazněji. A to až o 5,7 mil. Kč ročně. Viz další text dodatku:

Předloží-li Dopravce Objednateli řádně odůvodněnou žádost podloženou relevantními a průkaznými údaji a dokumenty, pak Smluvní strany i v letech následujících po roce 2017 formou dodatků Smlouvy budou navzájem postupovat v dobré víře, a bude-li to možné, zohlední navýšení mzdových nákladů Dopravce (...) maximálně do částky 5.706.000,- Kč (...)

Na tomto místě připomenu článek z Třebíčského zpravodaje z února 2017. V článku je (lživě/manipulativně - viz výše) uvedeno, že ve "vysoutěžené" výši úhrady cca 48,7 Kč/km (potažmo roční úhradě cca 41 mil. Kč) již je zahrnuto navýšení mezd řidičů. Tímto dodatkem z ledna 2018 městský úřad definitivně usvědčil sám sebe ze lži, které se v onom článku v únoru 2017 dopustil.

Dopravce nasazuje (v rozporu se smlouvou) minibusy v denní době i na linky č. 10, 11, 13 a 14 (a městský úřad mu to toleruje?)

10. března 2018 v 5:00 Zajímavosti z provozu
Smluvní ustanovení (z 8letého "vysoutěženého" kontraktu na provozování třebíčské MHD) hovoří jasně (viz screen) - do 20. hodiny mohou být minibusy nasazeny jen na spoje linek č. 12 či 31.

V příkrém rozporu s tímto ustanovením, jsou od samého začátku tohoto kontraktu (po celý rok 2017 i v první části roku 2018) minibusy nasazovány i na část spojů linek č. 10, 11, 13 a 14. Viz galerie fotek minibusu s RZ 5J8 4735 a minibusu s RZ 5J8 4736.

Je neuvěřitelné, že městský úřad (resp. jeho odbor dopravy a komunálních služeb) není schopen zajistit dodržování něčeho, co předtím sám sluvně stanovil. Ba dokonce se tento úřad tímto nedodržováním "chlubí", viz seznam "minibusových spojů" na (městským úřadem zřizovaných) stránkách doprava-trebic.cz, kde jsou uvedeny právě i spoje linek č. 10, 11, 13 a 14.

Zajímavé jsou i další okolnosti. "Vysoutěžená" výše úhrady za provoz MHD logicky musí odpovídat podmínkám z výběrového řízení - tedy mj. s nasazením "velkého" autobusu na veškeré spoje linek č. 10, 11, 13 a 14 jedoucí v denní době do 20 h. Následně však dopravce na část předmětných spojů nasadil výrazně menší a méně pohodlné vozidlo, jehož provoz je však o něco levnější.

Kam se ztrácí onen finanční rozdíl mezi náklady na provoz autobusu standardní velikosti vs. na provoz minibusu na uvedených spojích MHD?

Nesplněné "autobusákové sliby" městského úřadu z roku 2014 aneb "článek" o novém (od 1. 3. 2018) provozovateli

3. března 2018 v 13:00 Postřehy z provozu autobusového nádraží
Stránky www.pttrebic.cz nadále kašlou na poskytování základních informací jako je např. rozpis stanovišť v "terminálu", zato na nich nově byl zveřejněn článek týkající se docela jiného objektu - autobusového nádraží. Konkrétně tento "článek" pojednávající o tom, že provozovatelem "autobusáku" se od 1. 3. 2018 stalo Město Třebíč.

Jde o "článek" v oprávněných uvozovkách, protože z něj ani není patrné, kdo (jaký novinář či tiskový pracovník?) se koho (kterého úředníka či jiného představitele městského úřadu?) ptá.**

V "článku" mj. zaznělo Změna je v tom, že město tam bude mít vlastní pracovníky. Začneme rekonstrukcí veřejných toalet v hale.

Perličkou je, že již o 4 roky dříve tvrdil městský úřad (v této tiskové zprávě), že Město také jedná o zlepšení hygieny a provozu WC v hale autobusového nádraží. V úvahu připadá například pronájem specializované firmě nebo instalace automatů. ... aneb městský úřad nebyl schopen za celé 4 roky (!) dojednat něco, co sám počátkem roku 2014 slíbil.

Zajímavá jsou i další "anonymní tvrzení" v onom "článku", například Rozhodnutí města o převzetí provozu nádraží je správné, protože město může do areálu investovat více peněz.

... aneb městský úřad vlastně přiznává "dosud jsme vlastně byli hloupí" + zamlčuje předešlé skutečnosti - pochybení ve smlouvě s "ICOMem", pročež se v létě 2017 konalo nové výběrové řízení, ve kterém též došlo k formálnímu pochybení; až na základě tohoto (+ také v důsledku obstrukcí "ICOMu" ohledně nezajíždění části regionálních spojů na autobusové nádraží) byl "autobusák" převzat pod správu městského úřadu.