Městský úřad se "nepochlubil" dodatkem z 1/2018, dle kterého může úhrada za MHD vzrůst až o 5,7 mil. Kč ročně

15. března 2018 v 7:00 |  Postřehy z optimalizace MHD
Ani po třech měsících od chvíle, kdy městský úřad oznámil, že "nechce stávku řidičů", neobjevila se od tohoto úřadu žádná další zpráva o tom, jakým způsobem tedy bylo s dopravcem dojednáno navýšení úhrady (pokrývající právě navýšení mezd řidičů) za provoz MHD.

Bohužel, i v tomto případě městský úřad zamlčel (na svých stránkách www.trebic.cz i na svém FB profilu), že již na sklonku ledna 2018 dojednal s dopravcem tzv. 4. dodatek k (oné 8leté "vysoutěžené") smlouvě, v němž je (kromě jiného) uvedeno:

Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 3 Smlouvy - "Nabídka dopravce - nabídková cena" (...) se pro období od 1.1.2017 do 31.12.2017 zvyšuje v položce "Náklady na mzdy řidičů včetně odvodů" o částku 0,78 Kč/1 Vozokm... čili úhrada za rok 2017 se navyšuje o necelých 700 000 Kč (0,78 Kč krát necelých 900 000 km ujetých za rok).

Jenže - pro další roky může úhrada městského úřadu za třebíčskou MHD vzrůst výrazněji. A to až o 5,7 mil. Kč ročně. Viz další text dodatku:

Předloží-li Dopravce Objednateli řádně odůvodněnou žádost podloženou relevantními a průkaznými údaji a dokumenty, pak Smluvní strany i v letech následujících po roce 2017 formou dodatků Smlouvy budou navzájem postupovat v dobré víře, a bude-li to možné, zohlední navýšení mzdových nákladů Dopravce (...) maximálně do částky 5.706.000,- Kč (...)

Na tomto místě připomenu článek z Třebíčského zpravodaje z února 2017. V článku je (lživě/manipulativně - viz výše) uvedeno, že ve "vysoutěžené" výši úhrady cca 48,7 Kč/km (potažmo roční úhradě cca 41 mil. Kč) již je zahrnuto navýšení mezd řidičů. Tímto dodatkem z ledna 2018 městský úřad definitivně usvědčil sám sebe ze lži, které se v onom článku v únoru 2017 dopustil.
 


Aktuální články

Reklama